Regulamin

Regulamin Platformy Email2TMS

Data wejścia w życie regulaminu: 01.03.2022

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) i warunki korzystania z internetowej Platformy Email2TMS.

II. DEFINICJE

1. API - usługa świadczona przez dostawcę TMS albo przez Usługodawcę umożliwiająca integrację z TMS.

2. Cennik - zestawienie cen za dostęp do Platformy Email2TMS wraz ze wskazaniem ewentualnych promocji, stanowiący załącznik do Regulaminu.

3. Okres Rozliczeniowy - okres, za który jest wystawiana Klientowi Faktura z tytułu świadczenia Usług.

4. Faktura - faktura VAT wystawiona Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług w formacie .pdf udostępniona Użytkownikowi

5. Konto / Konto Managera - konto na Platformie Email2TMS, stanowiące zbiór zasobów (danych) i uprawnień, przypisane do Użytkownika “Managera”, przy którym tworzone są Konta Pracownika.

6. Konto Pracownika - konto Użytkownika “Pracownika” powiązane z Kontem Managera.

7. Platforma Email2TMS / Platforma - platforma internetowa dostępna na stronie http://email2tms.com/ służąca do optymalizacji pracy spedytora, która poprzez swoje funkcjonalności wspomaga proces przekazywania danych zawartych w zleceniach transportowych z poczty elektronicznej lub wgranych bezpośrednio do Platformy przez Użytkownika do systemów TMS używanych przez spedytora, dostępna pod adresem www.email2tms.com.

8. Skrzynka pocztowa - skrzynka pocztowa, na którą Użytkownik otrzymuje wiadomości ze zleceniami transportowymi, za pomocą której (po jej skonfigurowaniu przez Użytkownika ze swoim Kontem na Platformie) dane ze zleceń transportowych są automatycznie zapisywane na Platformie, a następnie po przeprocesowaniu przez Użytkownika, na jego żądanie wysyłane do TMS. Konfiguracja kont na Platformie ze Skrzynką pocztową oparta jest na portach IMAP i SMTP.

9. TMS - oprogramowanie do zarządzania transportem i łańcuchem dostaw, z którego usług korzysta Użytkownik.

10. Umowa - umowa o świadczenie usług dostępu do Platformy, o której mowa w pkt VI Regulaminu Regulaminu.

11. Usługi - usługi świadczone odpłatnie za pośrednictwem Platformy Email2TMS.

12. Usługobiorca - Użytkownik, który jest związany z Usługodawcą Umową.

13. Usługodawca - usługodawca usługi dostępu do Platformy Email2TMS, którym jest spółka Email2TMS prosta spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Wolności 262, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000924894, NIP: 6482806100, REGON: 520092821.

14. Użytkownik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna - prowadząca działalność gospodarczą związaną ze spedycją, która zarejestrowała Konto na Platformie Email2TMS i zawarła Umowę.

15. Użytkownik “Manager” - przedstawiciel Użytkownika, uprawniony do jego reprezentacji co najmniej w zakresie składania oświadczeń woli i wiedzy wobec Usługodawcy i który może kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z Platformą Email2TMS.

16. Użytkownik “Pracownik” - osoba fizyczna, która posiada Konto Pracownika utworzone przy Koncie Managera. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane przez Użytkownika “Pracownika”, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Użytkownik “Pracownik” działa w imieniu i na rzecz Użytkownika w rozumieniu art. 97 Kodeksu Cywilnego.

17. Wiadomości e-mail - wiadomości przychodzące na Skrzynkę pocztową od wskazanych przez Użytkownika nadawców, zawierające zlecenie transportowe lub inne treści.

III. WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie z Platformy Email2TMS jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, wymagań technicznych w postaci:

a) posiadania urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies, CSV i z włączoną obsługą javascript; urządzenia pow. 1600 pxl;

b) korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, przy czym preferowaną i zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową jest Chrome

c) łącza internetowego o przepustowości co najmniej 512 kbs.

2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w jej działaniu, które zostały zgłoszone przez Klientów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub permanentnego zawieszenia działania bądź trwałego usunięcia Platformy Email2TMS w każdym momencie, a także przeniesienia praw do Platformy Email2TMS na rzecz innego podmiotu, o czym Klient poinformowany drogą elektroniczną (zmiana danych Usługodawcy).

IV. REJESTRACJA I KONFIGURACJA KONT

1. W celu korzystania z Platformy Email2TMS Użytkownik w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia Konta.

2. W celu założenia Konta, Użytkownik zobowiązany jest:

1) wejść na stronę Platformy,

2) podać swój adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, e-mail kontaktowy, kraj, NIP, adres firmy,

3) ustawić hasło dostępu do Konta,

4) zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności;

3. Platforma rozróżnia Konto Managera (zwane również po prostu Kontem) oraz Konto Pracownika. Konto Managera może posiadać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Klienta (np. jako członek zarządu lub pełnomocnik) co najmniej w zakresie składania oświadczeń woli i wiedzy wobec Usługodawcy i która może kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z Platformą.

4. Po założeniu Konta, w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, w tym głównej funkcjonalności, którą jest przekazywanie danych zleceń transportowych do TMS, Użytkownik zobowiązany jest:

1) skonfigurować Skrzynkę pocztową z Kontem,

2) wskazać adresy email oraz dane nadawców zleceń transportowych,

3) skonfigurować Konto z TMS,

4) dodać pracowników/współpracowników Użytkownika uprawnionych do korzystania z Konta Pracownika,

5) zawrzeć Umowę;

5. Konfiguracja TMS z Kontem odbywa się przy użyciu API. Klucz API Użytkownik pozyskuje samodzielnie od swojego dostawcy TMS. Platforma umożliwia konfigurację Konta wyłącznie z jednym dostawcą TMS.

6. W celu zakończenia konfiguracji Konta z TMS niezbędna jest akceptacja Usługodawcy wyrażona za pośrednictwem Platformy. Usługodawca akceptuję konfiguracje po pozytywnej weryfikacji, że:

1) Konto zostało utworzone przez osobę uprawnioną, a więc przez osobę uprawnioną do reprezentacji Użytkownika, spełniającą definicję Użytkownika Managera,

2) Użytkownik zaakceptował Regulamin oraz Politykę prywatności,

3) Użytkownik zawarł Umowę, przez osobę, o której mowa w pkt 1) powyżej.

7. Możliwość konfiguracji Konta z danym TMS zależne jest od technologii danego TMS. Usługodawca nie daje gwarancji, że każdy TMS dostępny na rynku będzie możliwy do skonfigurowania z Platformą.

8. Po zakończonej konfiguracji dany TMS może być automatycznie skonfigurowany również z Kontem Pracownika, a jeśli to nie nastąpi Użytkownik Pracownik będzie zobowiązany do skonfigurowania TMS na swoim Koncie Pracownika. Powyższe jest zależne od dostawcy TMS. Konfiguracja TMS na Koncie Pracownika nie wymaga akceptacji Usługodawcy, o której mowa w pkt 6 Regulaminu.

9. Użytkownik, który nie wykonał czynności wskazanych w pkt 4 lub gdy jego konfiguracja nie została zaakceptowana przez Usługodawcę zgodnie z pkt 6, może korzystać z Platformy tylko w ograniczonym zakresie.

10. Na Koncie Managera dostępna jest funkcja “Moja firma, za pomocą której możliwe jest:

1) zarządzanie danymi Użytkownika,

2) dodawanie Użytkowników ze statusem Użytkownik Pracownik lub Użytkownik Manager,

3) zmiana Konta Pracownika na Konto Managera i odwrotnie.

11. Po dodaniu Użytkownika Pracownika, użytkownik ten w celu korzystania z Platformy Email2TMS dostanie na podany adres mailowy link aktywacyjny do Platformy, a następnie zostanie poproszony o podanie swoich danych niezbędnych do rejestracji Konta Pracownika, tj. imię, nazwisko, ustanowienie hasła dostępu oraz akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności.

12. Użytkownik Pracownik, w celu możliwości korzystania z funkcjonalności przypisanych do Konta Pracownika zobowiązany jest: 1) skonfigurować Skrzynki pocztowe z Kontem, 2) wskazać adresy email oraz dane nadawców zleceń transportowych, 3) skonfigurować TMS, o ile nie nastąpiło to automatycznie podczas rejestracji Konta przez Użytkownika Managera.

V. SPOSÓB KORZYSTANIA Z PLATFORMY EMAIL2TMS

1. Platforma umożliwia pobieranie Wiadomości e-mail ze skonfigurowanych Skrzynek pocztowych, ale wyłącznie od wskazanych przez Użytkownika nadawców.

2. W zależności od treści Wiadomości e-mail, będą one automatycznie zapisywać się w zakładce “Zlecenia PDF” lub w zakładce “Zapytania”.

3. Wiadomości e-mail przekazywane są do zakładki “Zlecenia PDF”, jeśli system rozpozna, że w ich treści znajduje się zlecenie transportowe, po: 1) tytule Wiadomości e-mail, 2) treści Wiadomości e-mail, lub 3) nazwie załącznika dołączonym do Wiadomości e-mail.

6. Do zakładki “Zapytania” trafiają te Wiadomości e-mail, których system nie rozpoznał jako zlecenie transportowe.

7. Użytkownik może dodawać zlecenia transportowe także ręcznie do zakładki Zlecenia PDF lub Zlecenia CSV.

8. Platforma pełni funkcję klienta poczty elektronicznej. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze Skrzynki pocztowej są zależne od dostawcy danej poczty elektronicznej. Platforma przyjmuje pliki w maksymalnej wielkości 20 MB jeden plik.

9. Przekazywanie danych ze zleceń transportowych odbywa się na zasadzie mapowania. System automatycznie odczytuje na danym zleceniu transportowym określone parametry niezbędne do realizacji zlecenia (m.in. data, godzina, miejsce rozładunku) i zapisuje je w dedykowanym formularzu. Usługodawca nie gwarantuje, że system odczyta właściwe parametry w każdym zleceniu.

10. Użytkownik może także parametry zlecenia uzupełnić samodzielnie do formularza (np. gdy system zapisał nieprawidłowe dane), za pomocą funkcjonalności Platformy. Użytkownik może także wypełniać dane formularza ręcznie.

11. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik może przesłać dane ze zlecenia transportowego do TMS, o ile spełniają warunki walidacji danego systemu TMS.

12. Wszystkie Wiadomości e-mail są automatycznie kasowane po upływie 3 miesięcy.

13. Treści zleceń transportowych i wiadomości e-mail są gromadzone przez Usługodawcę w celu wsparcia algorytmu mapowania, oraz rozwoju aplikacji, o którym mowa w pkt V.9 Regulaminu, na co Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę. Dane ze zleceń transportowych i wiadomości e-mail, tj. zarówno dane osobowe, jako i inne dane przetwarzane będą wyłącznie przez Usługodawcę. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określa pkt IX niniejszego Regulaminu oraz Polityka Prywatności dostępna na stronie https://email2tms.com/jak-uzywac/.

VI. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy

1. Dostęp do Platformy Email2TMS następuje wraz z momentem rejestracji Konta Managera lub Konta Pracownika na poziomie podstawowym (tj. bez funkcji połączenia Platformy z TMS).

2. Użytkownik, w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy Email2TMS, w tym z połączenia Platformy z TMS, zobowiązany jest zawrzeć Umowę.

3. Umowa możliwa jest do wygenerowania za pośrednictwem Platformy w zakładce “Moja firma”.

4. Zawarcie Umowy następuje w drodze wymiany oświadczeń on-line (forma dokumentowa) lub w formie pisemnej.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia Usług na indywidualnych warunkach określonych w odrębnej umowie.

6. Usługodawca ma prawo przyznać Użytkownikowi dostęp do Usług na okres testowy. W okresie testowym do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

7. Umowa zawierana jest na czas określony, wskazany w treści Umowy.

8. Umowę w imieniu Klienta może podpisać wyłącznie osoba uprawniona do jego reprezentacji (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik).

9. Użytkownik obowiązany jest, na żądanie Usługodawcy przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że osoba reprezentująca Użytkownika jest do tego uprawniona.

2. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może być rozwiązana, pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, umożliwiającej identyfikację uprawnionego do reprezentacji autora oświadczenia (skan, fax, mail):

a. przez każdą ze stron, bez uzasadnienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego,

b. przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

i. nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie w trybie określonym w pkt XI.

2 Regulaminu, w terminie miesiąca od dnia opublikowania zmian w Regulaminie, ii. nie akceptuje zmian w Cenniku, o których został poinformowany w trybie określonym w pkt VII.

3 Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia na adres mailowy Użytkownika;

c. przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym (ze skutkiem na dzień, w którym wysłano wypowiedzenie, a Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią) w przypadku:

i. braku płatności w terminie wskazanym na Fakturze,

ii. rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu i niezastosowania się do wezwania Usługodawcy do zaprzestania naruszeń, skierowanego do Użytkownika Managera na jego adres e-mail;

VII. PŁATNOŚCI

1. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, w tym połączenia z TMS podlega opłacie.

2. Wysokość opłaty za dostęp uzależniona jest od ilości Użytkowników Pracowników przypisanych do Konta danego Użytkownika. Wysokość ta określona jest w Cenniku, stanowiącym integralną część Regulaminu.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny, o czym informuje: a. poprzez wysłanie zawiadomień drogą mailową do Użytkowników o planowanej zmianie ceny wraz z nowym Cennikiem, przy czym nowe ceny wejdą w życie od pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. zawiadomienia, b. poprzez umieszczenie informacji w Cenniku.

4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, Usługodawca wskazuje, że w przypadku braku akceptacji Użytkownika w zakresie zmian w Cenniku, o których został poinformowany w trybie pkt VII.3 Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

5. Usługodawca może wprowadzać programy promocyjne i rabatowe, na zasadach określonych w dedykowanych regulaminach. Wprowadzenie promocji, rabatów lub innych form czasowego obniżenia ceny nie stanowi zmiany Cennika.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w punktach poniżej.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do Platformy na czas niezbędny do ich wykonania. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usług przez Usługodawcę.

3. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za:

1) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,

2) wszelkie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym Użytkownik wbrew zapisom Regulaminu udostępnił dane z Konta lub Konta Pracownika,

3) niedostępności Platformy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet, przerwy w dostępie do Platformy, w tym uniemożliwiające korzystanie z Platformy, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

4) skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione, dostępu do Konta lub Konta Pracownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią);

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usług powiązanych z Platformą, tj. poczty elektronicznej oraz TMS.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do Platformy Usługodawca, występuje jako:

a. Administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w stosunku do danych Usługobiorcy oraz danych osobowych Użytkowników,

b. Procesor, czyli podmiot któremu Usługobiorca, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 poniżej, powierzył przetwarzanie danych osobowych, będąc administratorem tych danych osobowych (Administrator Danych).

2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna na: http://email2tms.com/polityka-prywatnosci/.

3. W zakresie danych, o których mowa w pkt. 1 lit b powyżej, Usługodawca i Administrator Danych (Usługobiorca) wraz z akceptacją Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której Procesor (Usługodawca) przyjmuje do przetwarzania powierzone przez Administratora Danych dane osobowe. Przedmiotem powierzenia są dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności dostępnych Platformie, obejmujących m.in.: dane w ramach zleceń transportowych. Powierzenie odbywa się w celu wykonywania Umowy, trwa przez czas obowiązywania Umowy i ma charakter stały.

4. Usługodawca, będąc Procesorem, zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych, którym w szczególności jest Regulamin, Umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, oraz

b. zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,

c. podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania Administratorowi Danych wywiązać się z jego obowiązków w tym zakresie,

d. pomagania Administratorowi Danych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,

e. usunięcia danych lub do zwrotu danych Administratorowi Danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie z jego decyzją,

f. pomagania Administratorowi Danych wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,

g. udostępnienia Administratorowi Danych wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych osobowych, niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów.

5. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzania danych osobowych. Dalsze powierzenie może dotyczyć w szczególności podmiotów świadczących usługi wsparcia IT oraz innych podwykonawców, których lista każdorazowo jest dostępna dla Administratora Danych na jego prośbę. Administrator Danych niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie na warunkach określonych powyżej. Obowiązek informowania o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, Usługodawca realizuje poprzez udostępnienie ww. listy na życzenie Administratora Danych.

X. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania oraz dostępu do Platformy Email2TMS, należy składać pisemnie na adres: Email2TMS P.S.A., ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze lub e-mailem na adres: support@email2tms.com

2. Reklamacja powinna zawierać oprócz opisu stanu faktycznego będącego podstawą samej reklamacji, także dane pozwalające zidentyfikować Klienta w systemie tzn. adres email przypisany do Konta.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronie https://email2tms.com/.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu. Zmiana danych teleadresowych (w tym adresów elektronicznych i adresów stron www) wskazanych w Regulaminie lub oczywistych omyłek pisarskich nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Umowie ma zastosowanie prawo właściwe dla Usługodawcy.

4. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik numer 1 - Cennik

               

Cennik

Załącznik 1

do Regulaminu Platformy Email2TMS CENNIK

Data wejścia w życie: 01.03.22

1. Opłata za każdego Użytkownika Managera i Użytkownika wynosi 29 euro netto + VAT miesięcznie.

2. Usługodawca nie nalicza opłaty za użytkownika dodanego po 15. dniu danego miesiąca. W takim przypadku opłata naliczana jest od 1. dnia kolejnego miesiąca.

3. Jeśli w trakcie trwania miesiąca użytkownik zostanie usunięty, opłata jest za niego naliczana jak za cały miesiąc.